• Uniunea Europeana
  • Guvernul României
  • Instrumente Structurale

  • Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Proiect: Sistem Medical Informatic Integrat

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


Cerere informatii de interes public

Reclamatie administrativa

1. Modalitati de acces la informatiile de interes public

"Art. 1. Accesul liber si neîngradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, în conformitate cu Constitutia României si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul României."
(extras din: Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public publicata în M.O. 663 din 23 octombrie 2001, cu modificari si completari ulterioare aduse de Legea nr.371/2006, Legea nr.380/2006 si Legea nr.188/2007.)

Pentru o colaborare mai buna, în conformitate cu "Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public", va punem la dispozitie urmatoarele formulare:

- Cerere tip (se ataseaza cererea)
- Reclamatie administrativa (se ataseaza reclamatia)

Dupa completare, formularul de cerere se poate trimite prin urmatoarele modalitati: 
- Fax: 0254/612.282 
- E-mail: sanatoriulb@rdslink.ro 
- Prin posta sau depunere la sediul unitatii din str. Magura, nr. 25, mun. Brad, jud. Hunedoara

2. Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

Conform art. 21 si 22 din Legea nr. 544 din 12.10.2001

Art. 21.
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
(2) împotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
(3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atât informatiile de interes public solicitate initial, cât si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Art. 22.
(1) În cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plangerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.
(2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
(3) Hotarârea tribunalului este supusa recursului.
(4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
(5) Atât plângerea, cât si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.

Termeni şi Condiţii
web counter